Guess who got the job! πŸ‘ Voor het interieurontwerp van het Total-wegrestaurant te Spy ging Froyen & Zeitler de strijd aan met enkele grote ontwerpbureaus.

30 september 2020

Meer info